مشاهده ویدیو آموزشی در یوتیوب

پیش نیازها:

Link Password: https://ponselharian.com/R4xTYzljbu

SCRIPT Pass: lahvakagsidgkajjsbbgjz555

  • کدهای استفاده شده:

$ pkg update
$ pkg upgrade
$ pkg install php
$ termux-setup-storage

رفع اشکال :

  • هنوز ویدیویی انتخاب نشده است

دیدگاه ها غیر فعال شده.